Přihláška

Prosím vyplňte, podpis musí být úředně ověřen a originál zaslán na adresu spolku!

Přihláška člena

Věřitelé BIT.NXT International zapsaný spolek

Já, níže podepsaný/podepsaná, žádám o přijetí za člena/členku zapsaného spolku Věřitelé BIT.NXT International z.s.

Příjmení:

Jméno:

Rok narození:

Bydliště (město, PSČ, ulice, číslo popisné):

Kontaktní email:

Angažuji se v projektech BWAY, EVA: ANO x NE (zakroužkujte)

Prohlašuji, že budu respektovat Stanovy spolku a nebudu vyvíjet činnost proti zájmům spolku a jeho členů.

…………………………………………..

podpis žadatele

Kontaktní telefon (nepovinné):